kocamı aldatayı m derken orospu oldum

Uzun zamand&#305 r istedi&#287 im, arzu etti&#287 im gibi bir gece ge&ccedil irememi&#351 tim kocamla.&#304 stanbul’da ya&#351 &#305 yoruz.Kocam &ccedil evresinde tan&#305 nm&#305 &#351 bir insan.Akademisyen ve b&uuml y&uuml k &#351 irketlere dan&#305 &#351 manl&#305 k yap&#305 yor.Ben ise maddi s&#305 k&#305 nt&#305 m&#305 z olmad&#305 &#287 &#305 i&ccedil in &ccedil al&#305 &#351 m&#305 yorum.Kocam sabah &ccedil &#305 kar evden.Ak&#351 am 8 den &ouml nce hayatta gelmez.Yine b&ouml yle bir g&uuml n al&#305 &#351 veri&#351 i&ccedil in d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 kt&#305 m.Saat &ouml &#287 len 12.Arzular&#305 m ve libidom tavanda gezindi&#287 i i&ccedil in biraz sexi giyinmeyi tercih ettim.&#304 &ccedil ime a&ccedil &#305 k mavi bir tanga &uuml st&uuml me ise yine ayn&#305 renk bir sutyen giydim.&Uuml st&uuml ne de mavi tonlarda dizime kadar gelen bol bir elbise giydim.Tek dile&#287 im gidece&#287 im al&#305 &#351 veri&#351 merkezinde erkeklerin bana beni yiyecek gibi bakmalar&#305 yd&#305 .B&ouml ylece bende eve gelip onlar&#305 hayal ederek mast&uuml rbasyon yapabilirdim.&#304 stedi&#287 im gibi de oldu a&ccedil &#305 k&ccedil as&#305 .Daha otoparkta ba&#351 lad&#305 lar beni g&ouml zleriyle sikmeye.O kadar istekliydim ki elimde olsa onlara hemen otoparkta kendimi teslim edebilirdim.Al&#305 &#351 veri&#351 merkezinde de bu b&ouml yle s&uuml rd&uuml gitti.Kendime yeni i&ccedil &ccedil ama&#351 &#305 rlar&#305 ald&#305 m,birka&ccedil &#351 ey daha al&#305 p tekrar arabama binip evin yolunu tuttum.Eve gelir gelmez hemen &uuml st&uuml mdeki elbiseyi bir &ccedil &#305 rp&#305 da &ccedil &#305 kard&#305 m, daha sonra i&ccedil &ccedil ama&#351 &#305 rlar&#305 mda dans ederek kurtuldum.Yeni ald&#305 &#287 &#305 m i&ccedil &ccedil ama&#351 &#305 rlar&#305 m&#305 giyip bir s&uuml re ayna kar&#351 &#305 s&#305 nda kendime bakt&#305 m.Daha sonra neden bu g&uuml zel v&uuml cudu ba&#351 kalar&#305 na da g&ouml stermiyorum diye d&uuml &#351 &uuml nerek bilgisayar&#305 m&#305 a&ccedil t&#305 m.Ara s&#305 ra bir kaltak olmak istedi&#287 im zamanlar kullanmak i&ccedil in kulland&#305 &#287 &#305 m msn adresimi a&ccedil t&#305 m.Birka&ccedil online Abaza vard&#305 .Biraz konu&#351 tuktan sonra bana kameras&#305 n&#305 a&ccedil &#305 p kar&#351 &#305 mda 31 &ccedil ekebilecek olan bir &ccedil ocukla sanal sex yapmaya karar verdim.Uzunca bir s&uuml re birbirimizi tatmin ettik.Bu arada saat ak&#351 am 6 olmu&#351 tu.Hemen bilgisayar&#305 m&#305 kapat&#305 p yemek haz&#305 rlamaya ba&#351 lad&#305 m.Ak&#351 am 8 olunca e&#351 im eve d&ouml nm&uuml &#351 t&uuml .Art&#305 k farkl&#305 &#351 eyler istedi&#287 imi beni daha iyi tatmin etmesi gerekti&#287 ini s&ouml ylemeye karar verdim.Yemekte bu konuyu a&ccedil t&#305 m.O da birlikte porno film izleyip orada yap&#305 lanlar&#305 yapabilece&#287 imizi hatta bizimde video &ccedil ekebilece&#287 imizi s&ouml yledi.Ho&#351 uma gitmi&#351 ti.Fakat &ccedil ok yorgun oldu&#287 u ve yeti&#351 tirmesi gereken i&#351 ler oldu&#287 u i&ccedil in o gece yine hi&ccedil bir &#351 ey yapmadan yatt&#305 k.Sabah kocam&#305 i&#351 e g&ouml nderdikten sonra biraz evi derleyip toparlad&#305 m.Sonra bilgisayar&#305 m&#305 n ba&#351 &#305 na ge&ccedil tim yine.Bu kez sanal sex i&ccedil in de&#287 il porno film indirmek i&ccedil in.&Ccedil ok derin bir d&uuml nyaya dalm&#305 &#351 olaca&#287 &#305 m ki saatin nas&#305 l ge&ccedil ti&#287 inin fark&#305 na bile varmad&#305 m.Bu arada m&uuml thi&#351 &#305 slanm&#305 &#351 t&#305 m.20 den fazla film indirdim.Bir&ccedil ok fantezi bar&#305 nd&#305 ran filmler.Kimisinde kad&#305 n&#305 n ellerini ayaklar&#305 n&#305 ba&#287 lay&#305 p sikiyorlard&#305 , kimisinde kad&#305 na vibrat&ouml r sokuyorlard&#305 , kimisinde ise 4-5 ki&#351 ilik erkek grubu bir kad&#305 na tecav&uuml z ediyordu.Tecav&uuml z fantezisi beni bo&#351 altmaya yetmi&#351 ti.Kad&#305 n&#305 n att&#305 &#287 &#305 &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar ve filmden sonra adamlarla birlikte g&uuml le oynaya sohbet etmesi &ccedil ok ilgimi &ccedil ekmi&#351 ti.Demek ki bir kad&#305 n 5 erkekle sevi&#351 tikten sonra bile ankara olgun escort
rahatl&#305 kla ayakta durabiliyordu.Fakat kocam bunu asla kabul etmezdi.Bir &#351 ekilde kendimi ba&#351 kalar&#305 na siktirmeliydim.Bunu kafama koydum ve bir yol d&uuml &#351 &uuml nmeye ba&#351 lad&#305 m.Kocam&#305 n gelmesine yak&#305 n yine yemek haz&#305 rlarken akl&#305 ma geldi ve hemen grup sex videolar&#305 n&#305 sildim bilgisayar&#305 mdan.Kendi senaryomu devreye sokman&#305 n zaman&#305 gelmi&#351 ti art&#305 k.Y&uuml z&uuml mde &#351 eytani bir g&uuml l&uuml mseme vard&#305 .Kap&#305 a&ccedil &#305 ld&#305 ve i&ccedil eri kocam girdi.&Ouml p&uuml &#351 t&uuml k yemek yedik ve s&#305 ra gelmi&#351 ti sexe.Kocama indirdi&#287 im filmleri g&ouml sterdim.O da &ccedil ok ho&#351 land&#305 filmlerden.Ama ben &ouml zellikle Adam&#305 n kad&#305 n&#305 sikerken bir yandan da di&#287 er deli&#287 ine vibrat&ouml r soktu&#287 u filmi izlettim.Ve kocama bende bir vibrat&ouml r istiyorum dedim.Bir s&uuml re d&uuml &#351 &uuml nd&uuml , ben yetmiyor muyum sana dedi, ama ben bir &#351 ekilde ikna ettim onu.Daha saat 10 olmam&#305 &#351 t&#305 .&#304 nternetten &#304 stanbul’daki sex shoplar&#305 ara&#351 t&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 k.Bir tanesini bulduk ve hemen internetten sipari&#351 imizi verdik.Nas&#305 lsa kurye getirecekti ve bizim shopa gidip insanlara rezil olma gibi bir durumumuz olmayacakt&#305 .Bu y&uuml zden biraz daha i&ccedil imiz rahatt&#305 .Neyse porno film e&#351 li&#287 inde sevi&#351 tikten ve uyuduktan sonra yine sabah oldu.Kocam yine her sabah oldu&#287 u gibi erkenden kalk&#305 p i&#351 e gitti.Bende &uuml st&uuml me bir kar&#305 &#351 bir &#351 ort ile darac&#305 k ve g&ouml be&#287 imi neredeyse g&ouml be&#287 ime kadar a&ccedil &#305 kta b&#305 rakan bir body giyip kuryeyi beklemeye ba&#351 lad&#305 m.&#350 eytani plan&#305 m&#305 n 2. a&#351 amas&#305 na gelmi&#351 tim.Saat 11 olunca kap&#305 &ccedil ald&#305 .Delikten bakt&#305 m ve gelen tan&#305 mad&#305 &#287 &#305 m bir delikanl&#305 yd&#305 .Kimsiniz? Diye sordum.”Kurye” diye bir ses geldi kap&#305 n&#305 n ard&#305 ndan.Kap&#305 y&#305 a&ccedil t&#305 m ve delikanl&#305 y&#305 kolundan tutup i&ccedil eri &ccedil ektim.Biraz &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 ,&#351 a&#351 k&#305 nl&#305 &#287 &#305 n&#305 &uuml st&uuml nden at&#305 nca g&ouml zlerini v&uuml cudumda gezdirmeye ba&#351 lad&#305 .Bense o esnada getirdi&#287 i paketi a&ccedil &#305 yordum.Paket a&ccedil ma i&#351 lemim bittikten sonra bu delikanl&#305 ya kendimi siktirmeliydim.Vibrat&ouml r&uuml elime al&#305 p a&#287 z&#305 ma g&ouml t&uuml rd&uuml m, ard&#305 ndan body nin &uuml st&uuml nden g&ouml &#287 &uuml slerimin aras&#305 na soktum.Hadi ne duruyorsun, benim gibi ate&#351 li bir kad&#305 n&#305 mutlu etmek istemez misin? diye sordum.Delikanl&#305 n&#305 n y&uuml z&uuml k&#305 zarm&#305 &#351 t&#305 ama benimde surat&#305 ma de&#287 il daha &ccedil ok g&ouml &#287 &uuml slerime dikmi&#351 ti bak&#305 &#351 lar&#305 n&#305 .Elimi sa&ccedil lar&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m.”Uzaktan bakma yakla&#351 ve &ouml p onlar&#305 ” dedim.Delikanl&#305 beni h&#305 zl&#305 ca soymaya ba&#351 lad&#305 .&Uuml st&uuml m &ccedil &#305 plakt&#305 art&#305 k ve g&ouml &#287 &uuml slerimde yabanc&#305 birinin elleri ve dudaklar&#305 geziniyordu.Zay&#305 f uzun boylu hafif uzun dalgal&#305 sa&ccedil lar&#305 olan yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 bir adamd&#305 .Elini &#351 ortumdan i&ccedil eri soktu.Bense elini ittirip onu odadaki kanepeye oturttum.Daha sonra bacaklar&#305 n&#305 n aras&#305 na e&#287 ilerek pantolonunu &ccedil &#305 kard&#305 m.S&#305 ra slip donuna geldi.Bir s&uuml re &uuml st&uuml nden elimle sikini s&#305 karak onu uyarmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 m daha sonra yine &uuml st&uuml nden &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 m.Kokusu beynimde &#351 im&#351 ekler &ccedil akmas&#305 na sebep oldu.Hemen donunu &ccedil &#305 kararak sikini elime ald&#305 m.Normal kal&#305 nl&#305 kta ama uzunca bir yara&#287 &#305 vard&#305 delikanl&#305 n&#305 n.A&#287 z&#305 ma almaya ba&#351 lad&#305 m.G&ouml &#287 &uuml s u&ccedil lar&#305 m delikanl&#305 n&#305 n dizlerine de&#287 iyordu.Fazla uzun s&uuml rmeden zevk ankara ucuz escort
sular&#305 n&#305 a&#287 z&#305 ma b&#305 rakmaya ba&#351 lad&#305 .&#304 nan&#305 lmaz zevk al&#305 yordum.Ara s&#305 ra onun zevk sular&#305 yla &#305 slanm&#305 &#351 dudaklar&#305 m&#305 dudaklar&#305 nda gezdirip &ouml p&uuml &#351 &uuml yordum.Uzun s&uuml rmeden a&#287 z&#305 ma patlad&#305 .Ben yutmadan &ouml nce sikine t&uuml k&uuml rd&uuml m ve yalamaya devam ettim.Ta ki siki iyice inene kadar.&Ccedil ocuk neye u&#287 rad&#305 &#287 &#305 n&#305 &#351 a&#351 &#305 rd&#305 ve bana hayran hayran bakmaya ba&#351 lad&#305 .Aya&#287 a kalkt&#305 m ve &ouml n&uuml nde domald&#305 m.Bir s&uuml re &#351 ortumun &uuml zerinden g&ouml t&uuml m&uuml yalad&#305 , aradan parma&#287 &#305 n&#305 soktu.Sonra h&#305 zl&#305 ca soyundum.Kanepeye uzand&#305 m ve ba&#351 &#305 n&#305 bacaklar&#305 m&#305 n aras&#305 na dayad&#305 .M&uuml thi&#351 zevk al&#305 yordum.15-20 dakika kadar beni yalayarak diliyle sikti.Bu esnada da kendi siki dimdik olmu&#351 tu.Kayganla&#351 t&#305 rmak i&ccedil in k&#305 sa bir s&uuml re yalay&#305 p tekrar &ouml n&uuml nde domald&#305 m.Delikanl&#305 yava&#351 ama ritmik hareketlerle amc&#305 &#287 &#305 m&#305 zorluyordu.Derken h&#305 zland&#305 ve bende &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar atmaya ba&#351 lad&#305 m.Sonunda istedi&#287 im gibi bir yarak bulmu&#351 tum.Bu &ccedil ocu&#287 a her g&uuml n beni sikmesi i&ccedil in para bile verebilirdim.Yabanc&#305 bir erke&#287 in alt&#305 nda sikilirken bu kadar mutlu olabilece&#287 imi hi&ccedil tahmin etmemi&#351 tim.10 dakika kadar k&ouml pek pozisyonunda siki&#351 tikten sonra misyoner pozisyonu bacak omza ve bir &ccedil ok pozisyonda siki&#351 tik.Delikanl&#305 n&#305 n spermlerini art&#305 k zayi etmiyor yutuyordum.Saat daha 2 bile olmam&#305 &#351 t&#305 .Benim siki&#351 mek i&ccedil in nereden baksan en az 4 saatim daha vard&#305 .Birlikte du&#351 a girdik temizlendik ve tekrar sevi&#351 tik.Derken saat 6 da onu yar&#305 n sabah 9 da gelmek &uuml zere g&ouml nderdim.Saat ak&#351 am 8 oldu kap&#305 a&ccedil &#305 ld&#305 .Ben yemek masas&#305 nda &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak a&#287 z&#305 mda yeni vibrat&ouml r&uuml mle oyna&#351 arak bekliyordum kocam&#305 .&#304 &ccedil eri girip g&ouml rd&uuml &#287 &uuml manzara kar&#351 &#305 s&#305 nda hemen azm&#305 &#351 olacak ki bir &ccedil &#305 rp&#305 da soyunup beni ayn&#305 porno filmlerdeki gibi gece 12 ye kadar defalarca sikti.Bug&uuml n &ccedil ok fazla sperm yuttum. &#61514 Yorulduk.Uyuduk.Sabah oldu e&#351 imi yine i&#351 e g&ouml nderdim.Saat 9 bu&ccedil ukta tokmak&ccedil &#305 m geldi tekrar.Gelir gelmez kuca&#287 &#305 na atlay&#305 p &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 m yine ayn&#305 senaryo 2 hafta kadar devam etti.Bu s&#305 rada daha b&uuml y&uuml k vibrat&ouml rler daha kal&#305 n vibrat&ouml rler de ald&#305 k.Son g&uuml n tokmak&ccedil &#305 ma &#351 eytani plan&#305 m&#305 n 3. k&#305 sm&#305 n&#305 a&ccedil &#305 klad&#305 m.Plana &#351 &ouml yle ben bir anahtar bast&#305 rd&#305 m tokmak&ccedil &#305 ma.Ak&#351 am kocam eve geldikten sonra sevi&#351 meden &ouml nce du&#351 a girince ben tokmak&ccedil &#305 ma &ccedil a&#287 r&#305 at&#305 cam o da 15 dakika sonra yan&#305 nda 4 ki&#351 i daha getirip kafalar&#305 na maske ge&ccedil irip h&#305 rs&#305 z gibi eve girecek.Ben kap&#305 n&#305 n sesi duyulmas&#305 n diye salondaki televizyonun sesini de a&ccedil &#305 k b&#305 rak&#305 cam.Zaten sevi&#351 irken benim &ccedil &#305 &#287 l&#305 klar&#305 mdan kap&#305 duyulmayacak.Bir anda 5 ki&#351 i odam&#305 za girip ellerinde silahlarla kocam&#305 n kafas&#305 na silah dayayacaklar.G&uuml ya h&#305 rs&#305 z gibi girecekler ama beni o halde g&ouml r&uuml nce kocam&#305 iple yata&#287 &#305 n kenar&#305 ndaki sandalyeye ba&#287 lay&#305 p beni sikecekler.Bende rol icab&#305 sikilirken a&#287 layaca&#287 &#305 m.Neyse tokmak&ccedil &#305 m kabul etti.Ak&#351 am e&#351 im geldi, yemek yedik, odam&#305 za ge&ccedil tik, ben televizyonun sesini bir m&uuml zik kanal&#305 nda a&ccedil &#305 k b&#305 rakt&#305 ankara yabancı escort
m.Plan i&#351 liyor.Kocam du&#351 a girdi.Su sesi kesilince tokmak&ccedil &#305 ma &ccedil a&#287 r&#305 att&#305 m.O da haz&#305 rl&#305 klar&#305 na ba&#351 lad&#305 .Bende kocam&#305 bi s&uuml re yalad&#305 ktan sonra sexe ba&#351 lad&#305 m.&#304 niltilerim yapmac&#305 kta olsa tahrik ediyordu.Ayn&#305 planlad&#305 &#287 &#305 m gibi bir anda i&ccedil eri 5 tane maskeli adam geldi ve silah&#305 n s&#305 rt&#305 yla kocam&#305 n kafas&#305 na bir yumruk att&#305 lar.Hemen kocam&#305 etkisiz hale getirdiler a&#287 z&#305 n&#305 ba&#287 lad&#305 lar, ellerini ve ayaklar&#305 n&#305 da bir sandalyeye ba&#287 lad&#305 lar.Sonunda istedi&#287 im olmu&#351 tu.5 ki&#351 i kafalar&#305 ndaki maskeler hari&ccedil bir &ccedil &#305 rp&#305 da soyundular.Ve beni sabaha kadar farkl&#305 farkl&#305 pozisyonlarda defalarca kez siktiler.Hayat&#305 mda hi&ccedil bu kadar zevk almam&#305 &#351 t&#305 m.Sabah evi terk etmeden &ouml nce tangam&#305 g&ouml t&uuml me soktular, ve vibrat&ouml r&uuml mle de derine kadar ittirdiler, i&ccedil &ccedil ama&#351 &#305 r&#305 &ccedil ekmecemden 2 tane daha tanga &ccedil &#305 kar&#305 p onlar&#305 da amc&#305 &#287 &#305 mdan i&ccedil eri sokup yine vibrat&ouml r&uuml mle derine kadar ittirdiler.Yapt&#305 klar&#305 her &#351 eyi videoya kaydetmi&#351 lerdi.Bunu konu&#351 mam&#305 &#351 t&#305 k ama kocam anlamas&#305 n diye o an hi&ccedil bir&#351 ey s&ouml ylemedim.Her taraf&#305 m a&#287 r&#305 yordu resmen enkaz gibiydim.Evi terk edip kap&#305 y&#305 kapatt&#305 klar&#305 nda sanki &ccedil ok utan&#305 yormu&#351 um gibi kocam&#305 n h&#305 rlamalar&#305 na kulak asmadan banyoya gittim ve aynaya bakarak g&uuml l&uuml msemeye ba&#351 lad&#305 m.Plan&#305 m bir fazlal&#305 k hari&ccedil m&uuml kemmel i&#351 lemi&#351 ti.&#350 imdi son k&#305 s&#305 m kalm&#305 &#351 t&#305 .O da kocama bunu unutabilece&#287 imizi yoksa benim rezil olaca&#287 &#305 m&#305 kabul ettirmek.Bunun i&ccedil inde tokmak&ccedil &#305 ma ihtiyac&#305 m vard&#305 .Neyse &ccedil &#305 kt&#305 m banyodan, i&ccedil eri gittim a&#287 lama numaras&#305 yaparak kocam&#305 &ccedil &ouml zd&uuml m ve yata&#287 a uzand&#305 m.Kocam&#305 n da a&#287 lamaktan ve sinirden enerjisi t&uuml kenmi&#351 ti.Yan&#305 ma geldi &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 .Onlar&#305 &ouml ld&uuml rece&#287 im falan filan diyerek tehditler savurmaya ba&#351 lad&#305 .Sonra ben am&#305 m&#305 ve g&ouml t&uuml m&uuml i&#351 aret ederek i&ccedil eride 3 tane tangam var onlar&#305 &ccedil &#305 kart can&#305 m ac&#305 yor dedim.Kocam &ouml nce am&#305 ma parma&#287 &#305 n&#305 soktu ama tangalar&#305 m derindeydi ve yaln&#305 zca parmak yetmiyordu.&#350 ans&#305 n&#305 g&ouml t&uuml mde denedi, ama nafile.Bu kez zorlad&#305 ve birazda kayganla&#351 t&#305 r&#305 c&#305 yard&#305 m&#305 yla elini am&#305 ma ve g&ouml t&uuml me sokarak i&ccedil imden tangalar&#305 m&#305 &ccedil &#305 kard&#305 .O g&uuml n e&#351 im i&#351 e gitmedi.Saatlerce birbirimizi y&#305 kad&#305 k banyoda.Sonra kahvalt&#305 yapt&#305 k.Ve ne yapaca&#287 &#305 m&#305 z&#305 konu&#351 tuk.E&#351 im n&uuml fuzlu tan&#305 d&#305 &#287 &#305 polislerle bu i&#351 i kimsenin haberi olmadan &ccedil &ouml zebilece&#287 ini s&ouml yledi fakat ben zorla da olsa onu rezil olmaktan korktu&#287 um bahanesiyle ve birka&ccedil g&uuml n sex yapmayarak unutabilece&#287 im konusunda ikna ettim.Ertesi g&uuml n e&#351 im i&#351 e gidince tokmak&ccedil &#305 m arad&#305 ve beni bostanc&#305 da bir adrese &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 .Saat sabah 9 bu&ccedil uk.Bende hemen &uuml st&uuml m&uuml de&#287 i&#351 ip f&#305 rlad&#305 m.E&#351 ime de b&uuml t&uuml n g&uuml n k&#305 zlarla oturucam bir ara psikologa gidece&#287 im merak etme diye telefon edip haber verdim.Saat 10:15 verilen adrese vard&#305 m.Kap&#305 a&ccedil &#305 ld&#305 .&#304 &ccedil eri girdim bu kez 7 erkek.Beni hangileriniz sikti dedim.Sadece 1 ki&#351 i ben siktim dedi.Tokmak&ccedil &#305 m ve o hari&ccedil i&ccedil erideki 5 ki&#351 i bana tamamen yabanc&#305 yd&#305 .Ve &ccedil ok garip bak&#305 yorlard&#305 .Sonu&ccedil ta ben ne olursa olsun siki&#351 meye gelmi&#351 tim ama i&ccedil im bir de&#287 i&#351 ik oldu.Kendimi orospu gibi hissetmeye ba&#351 lad&#305 m.Fazla vakit kaybetmeden beni soydular ve kendileri de soyunup tek tek a&#287 z&#305 ma vermeye ba&#351 lad&#305 lar.2 gece &ouml ncekinden daha sert ve daha sperm doluydu bug&uuml n. Herkes tam a&#287 z&#305 m&#305 n i&ccedil ine bo&#351 al&#305 yordu.Adamlar&#305 n ikisi erken ayr&#305 ld&#305 lar.Yine 5 ki&#351 i kalm&#305 &#351 t&#305 k ve hepimiz &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plakt&#305 k.G&uuml l&uuml &#351 &uuml yor &#351 akala&#351 &#305 yor ve siki&#351 iyorduk.Ak&#351 am olup saat 6’y&#305 g&ouml sterince ben tokmak&ccedil &#305 m&#305 da al&#305 p &ccedil &#305 kt&#305 m d&#305 &#351 ar&#305 .Ona ne yapt&#305 &#287 &#305 n&#305 neden kameraya &ccedil ekti&#287 ini sordum.Ben zaten sana istedi&#287 in zaman veriyorum bu kamera da ne oluyor dedim.O da kar&#351 &#305 l&#305 k olarak kocan zengin bir adam sen g&uuml zel bir kad&#305 ns&#305 n.&#350 imdi ne zaman istersem gelip benim orospulu&#287 umu yap&#305 caks&#305 n.Ben seni sat&#305 p para kazan&#305 cam, ilerde paras&#305 z kal&#305 rsam kocan kesenin a&#287 z&#305 n&#305 a&ccedil acak , bu kamera da benim kasam&#305 n anahtar&#305 olacak dedi.Ger&ccedil ekten de &ccedil ok uzun bir s&uuml re en az haftada 3 kez onun i&ccedil in farkl&#305 farkl&#305 adreslerde bazen 1 bazen 2 bazense 6-7 ki&#351 ilik gruplar&#305 n siki&#351 ken mezesi oldum.S&#305 rt&#305 mdan &ccedil ok g&uuml zel paralar kazand&#305 .Kocam her &#351 eyden bihaber.Bazen bir bahane bulup birlikte tatile &ccedil &#305 k&#305 yoruz.Mesela Kad&#305 nlar g&uuml n&uuml bahanesiyle kad&#305 nlarla G&uuml ney do&#287 u Anadolu turuna gidiyorum diye tokmak&ccedil &#305 mla Diyarbak&#305 r &#350 anl&#305 urfa Gaziantep’e gidip oradaki zenginlerle otelde her t&uuml rl&uuml fantezilerinin mezesi oluyorum.Bu sayede tokmak&ccedil &#305 m &ccedil ok zengin oldu.G&uuml neydo&#287 uda fiyat&#305 m 500 liradan gidiyor.Gruba gelirsem 1500 liradan gidiyorum.Orada kad&#305 na iyi fiyat bi&ccedil iyorlar.Ya da benim kadar geni&#351 bir yelpaze de fantezi sunan bir orospu bulamad&#305 klar&#305 i&ccedil in bulunca f&#305 rsat&#305 ka&ccedil &#305 rm&#305 yorlar.Bu orospuluktan biraz ho&#351 nutsuz olsam da mecburen ama zevkine vararak yap&#305 yorum.Art&#305 k libidoma lay&#305 k bir hayat ya&#351 &#305 yorum. &#61514
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08